ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್

 

         "ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಲೀಕರು" ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 4 (1979-1986)