ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿಳಾಸ:
ಸಿ.ಕೆ.ಗೌಡ

ನಂ. 280/26, 6 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
1 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ್ವ, 
ಜಯನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560011
ದೂರವಾಣಿ : 080-26633361,
ಮೊಬೈಲ್: 9845537962,9845073404
ಇಮೇಲ್: ck@ckgowda.org
            ckgowda1940@gmail.com